mzo.pila.pl mzo.pila.pl
This is an example of a HTML caption with a link.


UWAGA!


GWDA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (ul. Na Leszkowie 4, 64-920 Piła) – uprzejmie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 1 lipca 2016 roku zostało zarejestrowane (wpisane do KRS) połączenie Spółki Wodno-Ściekowej „GWDA” sp. z o.o. w Pile ze spółką Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (ul. Kusocińskiego 1, 64-920 Piła). Z uwagi na powyższe, poniżej podajemy adres, telefony i e-maile na które należy kierować wszelką korespondencję:

GWDA Sp. z o.o.
64-920 Piła
ul. Na Leszkowie 4

www.gwda.pl
biuro@gwda.pl

tel. 67 213-61-54 , fax 67 212-45-59
e-mail: wolsztyniak@gwda.pl
tel. 67 213 61 40

Adresy i telefony oraz e-maile umieszczone na stronie MZO są nieaktualne.
Strona internetowa MZO – Wysypisko zostanie w najbliższym czasie zamknięta.


O Firmie

Właścicielem składowiska odpadów w Kłodzie jest Gmina Piła. Miejski Zakład Oczyszczania - Wysypisko Sp. z o.o. jest jednostką sprawującą zarząd nad składowiskiem.

Miejski Zakład Oczyszczania –Wysypisko Sp. z o.o. realizuje Misję i Politykę Miasta Piły przez:

- Zapewnienie mieszkańcom miasta i gminy racjonalnej gospodarki odpadami

- Prawidłowe utrzymanie eksploatacji Regionalnego Składowiska Odpadów w Kłodzie – przyjazne dla środowiska i mieszkańców

- Propagowanie edukacji ekologicznej

MZO – Wysypisko prowadzi aktywną działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Co roku wiele grup szkolnych odwiedza składowisko, gdzie wspólnie nauczyciele i pracownicy MZO – Wysypisko prowadzą zajęcia szkolne z ochrony środowiska. Studenci pilskich uczelni wyższych piszą referaty oraz prace inżynierskie i magisterskie na podstawie materiałów i doświadczeń zdobytych w MZO. Staramy się tworzyć nową kulturę gospodarowania odpadami, która przy współpracy społeczeństwa obywatelskiego może uczynić nasz świat bardziej przyjaznym człowiekowi i środowisku.

Lokalizacja Składowiska

Składowisko odpadów położone jest 11 km na południowy zachód od centrum miasta Piły w granicach administracyjnych gminy Szydłowo w miejscowości Kłoda 4-5 km od Szydłowa. Znaczna odległość składowiska od zabudowań mieszkalnych oddzielonych lasem sosnowym eliminuje oddziaływanie na zdrowie mieszkańców. Teren składowiska jest w całości ogrodzony i monitorowany.

Typ Składowiska

Składowisko odpadów w Kłodzie określa się jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Przeznaczenie Składowiska

Składowisko przeznaczone jest do gromadzenia odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a także od innych wytwórców, nie zawierających substancji niebezpiecznych.

Charakterystyka Składowiska

 1. Rozpoczęcie eksploatacji składowiska – 1978/79 r.
 2. Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego pod składowisko wynosi 19,78 ha.
 3. Podstawowe obiekty składowiska
  • kwatera składowania odpadów (3 sektory składowania),
  • elektrownia biogazowa eliminująca emisje gazu składowiskowego,
  • elektroniczna waga samochodowa,
  • zaplecze biurowo socjalne,
  • automatyczna myjnia podwozi samochodowych,
  • plac składowania i sortowania surowców wtórnych

Składowanie Odpadów

Technologia składowania odpadów

Na technologię składowania odpadów składa się

 • kontrola i rejestracja pojazdów na wjeździe - klasyfikacja odpadów, ważenie, przygotowanie niezbędnych dokumentów,
 • rozładowanie na sektorze i rozplantowywanie odpadów na sektorze składowania,
 • zagęszczanie odpadów przy pomocy kompaktora,
 • przykrywanie warstwy odpadów warstwa izolacyjna, której celem jest zabezpieczenie eksploatowanej części składowiska przed samozapłonem, dostępem gryzoni, ptaków, ograniczenie emisji uciążliwych zapachów.

Monitoring Środowiska Naturalnego

Monitoring środowiska naturalnego umożliwia na bieżąco śledzenie stanu poszczególnych komponentów środowiska i prowadzić działania ograniczające negatywne oddziaływanie składowiska odpadów. System kontrolno pomiarowy prowadzony jest przez cały rok zgodnie z rozporządzeniami Ministra Środowiska.

Modernizacja Składowiska

Składowisko odpadów jest instalacją podlegającą ciągłym modernizacjom dostosowawczym. Przeprowadzone modernizacje doprowadziły do spełnienia wszystkich wymogów wynikających z ustawy o odpadach i zredukowania do minimum niekorzystnego oddziaływania składowiska na środowisko naturalne, a ponadto umożliwiły eksploatację składowiska jeszcze przez okres 25-30 lat.

Składowisko odpadów spełnia wszystkie wymogi BAT.

BAT - Best Available Technique - to nowoczesny, efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologii i metod prowadzenia danej działalności.

  Decyzje formalno – prawne

 • Pozwolenie zintegrowane - Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSR.VI.7623-11/09 z dnia 31 maja 2010 r. (z późniejszymi zmianami)
 • Instrukcja eksploatacji - Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSR-II-2.7241.13.2015 z dnia 16 marca 2015 r.
................................................................................................................................................................................................................................................................

Plan połączenia

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Spółki Wodno-Ściekowej "GWDA" Sp. z o.o. oraz Zarząd Miejskiego Zakładu Oczyszczania - Wysypisko Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu obu Spółek. Szczegółowy plan połączenia zamieściliśmy poniżej.

Plan połączenia


mzo mzo
© 2012 Kameleon Colours | e-mail: biuro@kcs24.pl | www.kcs24.pl
mzo